Srednjovekovna zbirka

U poslednjoj prostoriji u tri vitrine izložen je grobni inventar srednjovekovne nekropole Slog. Istraženo je 65 grobova koji pripadaju IX-XI veku. Pokojnici su sahranjeni u opruženom položaju, nije zabeleženo preklapanje grobova, što znači da su postojala grobna obeležja. Anropološki materijal pokazuje da je na ovoj nekropoli sahranjivan slovenski živalj. U vitrinama je izložen grobni inventar: minđuše, ogrlice, prstenje, keramičke posude.

U jednoj od vitrina je izložen srednjovekovni novac knjaževačkog kraja, koji predstavlja deo kolekcije dobijene od Ljubiše Rajkovića Koželjca. Ovde je izložen i materijal iz crkve sv. Bogorodice iz Donje Kamenice, srebrna dijadema za pozlatom, krstovi, brojanice od kostiju (XIV-XV vek) i zgrafito keramika, prstenje iz XIII-XIV veka.

Donja Kamenica, crkva Sv. Bogorodice

Crkva u Donjoj Kamenici nalazi se na uzdignutoj levoj obali Trgoviškog Timoka, 15 km jugoistočno od Knjaževca. Sagrađena je u XIV veku od strane nepoznatog ktitora. Pretpostavlja se da je posvećena Presvetoj Bogorodici.
Crkva ima osnovu sažetog upisanog krsta sa kubetom. Unutrašnji sklop crkve čini naos sa trostranom apsidom i priprata sa spratom. Iznad sprata priprate uzdižu se dve kule. Ispred ulaza crkva je imala dvospratni drveni trem. Crkva je zidana od lomljenog kamena i maltera uz mestimičnu upotrebu cigle. Crkva je oslikana i njene freske predstavljaju dela izuzetne umetničke vrednosti.
Arheološka iskopavanja potvrdila su postojanje nekropole (XIV – XVII vek). Oko crkve, u njenoj unutrašnjosti i bližoj okolini, istraženo je ukupno 75 grobova. Od pronađenih nalaza posebno treba istaći luksuznu srebrnu dijademu sa pozlatom.

Crkva Svete Bogorodice

Gornja Kamenica, manastir Sv. Trojice

Manastir Sveta Trojica nalazi se u dolini Trgoviškog Timoka između Donje i Gornje Kamenice, 18 km jugoistočno od Knjaževca.

Crkva ima oblik trikonohosa, sa malim kubetom iznad centralnog dela naosa. Egzonarteks je naknadno dozidan 1874. godine.

Unutrašnjost crkve je bila oslikana, ali je živopis gotovo u celini uništen. Sačuvano je samo nekoliko fragmenata fresaka koji pripadaju obnovi iz prve polovine XIX veka.

Smatra se da je crkva zadužbina srpskog despota Lazara, najmlađeg sina Đurđa Brankovića, kako svedoči natpis u malteru iz 1454. godine.

Arheološkim istraživanjima registrovana je manja nekropola oko crkve.

Crkva Svete Trojice